Ktm super duke

Gp1-rsn

  • Silencieux Bodis Gp1-rsn Inox Noir Ktm 1290 Superduke R 2017/18 Ktsd1290-030
  • Silencieux Bodis Gp1-rsn Inox Noir Ktm 1290 Superduke R 2017/18 Ktsd1290-026
  • Silencieux Bodis Gp1-rsn Inox Noir Ktm 1290 Superduke R 2017/18 Ktsd1290-018
  • Silencieux Bodis Gp1-rsn Inox Noir Ktm Superduke 1290 Gt 2016- Ref Ktsd1290-018